Eksjö Missionskyrka

Mission i världen

Milana_3.jpg

Equmeniakyrkan har ett missionssamarbete i ett stort antal länder runtom i världen. I en del länder har samarbetet funnits sedan lång tid tillbaka med någon av Equmeniakyrkans bildarsamfund, i andra är samarbetet relativt nytt. Arbetet kan se mycket olika ut, beroende på situationen i landet, önskemål och behov i systerkyrkan osv. I ett antal länder har Equmeniakyrkan egna medarbetare, i andra finns det utbyten av olika slag. Samarbetet kan omfatta både kyrkligt arbete och arbete av mera samhällsbyggande karaktär. Vi ser idag missionssamarbetet utomlands och missionen i Sverige som integrerade och som delar av samma uppdrag. Internationellt och nationellt arbete hör ihop och vävs ofta samman.

Evangelisation

Milana_2.jpg

handlar idag dels om pionjärmission, det vill säga stöd till verksamhet i områden med svag kristen närvaro, och dels om församlingsgrundande. Det handlar också om att göra Guds ord tillgängligt exempelvis genom bibelöversättning. Församlingsutveckling är en följd av evangelisationen. Huvuduppgiften är idag inte främst att sända förkunnare eller pastorer i församlingstjänst, utan att stödja utbildning och teologisk forskning för att den samarbetande kyrkan ska kunna bygga upp en egen pastors- och evangelistkår. Organisationsuppbyggnad är ett annat område för stöd.

Samhällsbyggande

har genom historien framför allt handlat om utbildning, sjuk- och hälsovård. En grundläggande skolverksamhet har skapat förutsättning för arbete och yrkesverksamhet liksom basen för fritt tänkande, människovärde och demokrati. Utbildning ger också människor en större möjlighet att kunna försörja sig.

Hälsa

Mor_o_barn_i_Kongo.jpg är en annan viktig faktor för att människor ska kunna bygga ett fungerande samhälle. Detta har medfört stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Trots dessa insatser är fattigdomen det kanske allra största hindret för samhällsuppbyggnad. Aldrig förr har det funnits så många demokratiska länder som nu, samtidigt som många människor marginaliseras.

Samhällsförändring

Equmeniakyrkan vill på ett tydligare sätt stärka olika grupper för att de ska upptäcka sin förmåga att förändra samhället. Ett inslag i detta är att verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs. Andra sätt kan vara utbildning i demokrati eller att stödja enskilda och grupper att via företagsamhet hitta en bas för sin egen försörjning. Systerkyrkor i länder med bristande religionsfrihet behöver vårt stöd på ett särskilt sätt.